İhalenin Feshinde Zarar Koşulu

İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur

T.C.

YARGITAY

12. Hukuk Dairesi

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2014/16088

KARAR NO : 2014/18821

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : Antalya 1. İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 08/10/2013

NUMARASI : 2013/860-2013/952

DAVACI : BORÇLU :S.Ö.B.

DAVALI : ALACAKLI:O.I.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nihal Tozlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu, ihaleye konu taşınmazın 1/2'si haczedildiği halde satış ilanında tamamı belirtildiği için ihalenin feshini talep etmiş, ayrıca birleşen takip dosyalarının zamanaşımına uğradığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece satış ilanında taşınmazın ½ si yerine tamamı belirtildiği için ihalenin feshine karar verilmiştir.

1-Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

İhaleye konu 7300 ada 1 nolu parsel 12 nolu bağımsız bölümün 1/2'si borçlu S.Ö.B'a ait olup, icra müdürlüğünce bu kısım haczedilmiştir. Satış ilanında her ne kadar 7300 ada 1 nolu parsel 12 nolu bağımsız bölümün satışa çıkarıldığı belirtilmiş ise de, kıymet takdir raporunda taşınmazın tamamının değeriyle birlikte borçlunun hissesine düşen değer de ayrıca belirtilmiş, ihaleyi alacaklı alacağa mahsuben almış, ayrıca alacaklı temyiz dilekçesinde de borçlunun hissesini satın aldığını belirtmiştir.Dolayısıyla taşınmazın tamamı değil 1/2'sinin satıldığı sabittir.

İİK'nun 134/8. maddesinde; "İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur" düzenlemesi yer almaktadır.

Taşınmazın ½ sinin muhammen bedeli 90.000 TL olup, bu kısım 146.000 TL'ye ihale edilmiştir. İhalede zarar unsuru gerçekleşmemiş olup borçlu ihalenin feshi talebinde bulunamaz. Kaldı ki borçlu, taşınmazın 1/2'sine sahip olup, diğer 1/2'siyle ilgili hak ihlali olduğu gerekçesiyle de ihalenin feshini isteyemez.

O halde yukarıda açıklanan gerekçe ile borçlunun ihalenin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

2-Borçlunun temyiz itirazlarına gelince;

Borçlu ihalenin feshi ile birlikte zamanaşımı itirazında da bulunmuş olup, her ne kadar gerekçede iddia değerlendirilmiş ise de, hükümde buna dair olumlu-olumsuz bir karar verilmeksizin "karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde hüküm tesisi isabetsiz olup bu durum bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : 1-Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle alacaklı yararına,

2-Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle borçlu yararına, İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Facebook ile paylaş Twitter ile paylaş

Aksarı Avukatlık Bürosu - © - 2020